Směrnice CCE.2.0033.15 v.1

Všeobecné obchodní podmínky společnosti CECHO – BOHUMIL CEMPÍREK s.r.o.

I.

Účelem těchto VOP je vymezení a upřesnění rozsahu práv a povinností smluvních stran při dodávce Zboží a Díla.

Společnost CECHO – BOHUMIL CEMPÍREK s.r.o. (dále jen „Prodávající“ a/nebo „Zhotovitel“) je dodavatelem Zboží a Díla. Prodávající dodává Zboží a Dílo Kupujícím a/nebo „Odběratelům“ na základě objednávek Kupujících a/nebo Odběratelů“ za podmínek stanovených Smlouvou a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.

Právní vztahy, které nejsou těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“) výslovně upravené, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

Pro účely těchto VOP mají níže uvedené pojmy s počátečním velkým písmenem tento význam:

Cena – cena Zboží a/nebo Díla stanovená bez DPH a nákladů na doručení tj. dopravného.

Celková cena – cena včetně DPH, cla, ostatních poplatků spojených s pořízením Zboží či Díla a nákladů na dopravu. Jedná se o konečnou cenu fakturovanou Kupujícímu a/nebo Odběrateli. Celková cena je definována Kupujícímu a/nebo Odběrateli Prodávajícím a/nebo Zhotovitelem v cenové nabídce. Ceník sazeb za servisní služby servisních techniků tvoří přílohu č. 1 těchto VOP.

Občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Prodávající / Zhotovitel – společnost CECHO – BOHUMIL CEMPÍREK s.r.o.

Smlouva – smlouva na dodávku Zboží a/nebo Díla uzavřená mezi Kupujícím a Prodávajícím a/nebo Zhotovitelem a Odběratelem

Smluvní strany – Kupující a/nebo Odběratel (Díla) a Prodávající a/nebo Zhotovitel

Objednávka – návrh Smlouvy učiněn ústně či písemně tj. např. telefonicky, faxem, elektronicky (e-mailem či prostřednictvím e-shopu Prodávajícího na webových stránkách Prodávajícího www.cecho.cz). Podmínkou platné elektronické objednávky v e-shopu je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři.

Objednávka servisních služeb musí být vždy pouze písemná. Objednávky náhradních dílů musí být učiněny výhradně písemnou formou a to na e-mailovou adresu: servis@cecho.cz nebo info@cecho.cz Objednávky pro servisní služby musí vždy obsahovat kromě běžných náležitostí jednoznačnou technickou specifikaci náhradního dílu, objednací číslo dle návodu k obsluze, typové označení stroje, pro nějž je příslušný náhradní díl určen, včetně výrobního čísla stroje a požadovaný způsob dopravy.

Zboží – věci, které jsou předmětem koupě dle Smlouvy.

Dílo – rozumí se zhotovení výrobku, montáž, oprava nebo úprava výrobku, nebo činnost s jiným výsledkem.

Dodávka – dodání Zboží a/nebo Díla

Práva a povinnosti Smluvních stran ze Smlouvy se řídí Smlouvou, Objednávkou, těmito VOP a Občanským zákoníkem.

Tyto VOP se stávají nedílnou součástí všech Smluv Prodávajícího/Zhotovitele. Odchylná ujednání v konkrétní Smlouvě mají přednost před zněním těchto VOP.

II.
Uzavření smlouvy

Objednávka Kupujícího a/nebo Odběratele podepsaná a potvrzená Kupujícím a/nebo Odběratelem je návrhem na uzavření Smlouvy. Objednávka Kupujícího a/nebo Odběratele musí obsahovat přesnou specifikaci objednávaného Zboží a/nebo Díla tj. zejména:

 • datum,
 • místo dodání
 • měnu,
 • číslo objednávky,
 • osobu oprávněnou jednat za Kupujícího a/nebo Odběratele
 • specifikaci objednaného Zboží a jeho množství a Díla
 • způsob dodání Zboží a Díla
 • Kontaktní údaje Kupujícího a/nebo Odběratele (e-mail, tel., mobil)

Podání Kupujícího a/nebo Odběratele bez těchto náležitostí není Prodávající/Zhotovitel povinen považovat za řádnou Objednávku dle těchto VOP.

Prodávající/Zhotovitel zašle na e-mailovou adresu Kupujícího a/nebo Odběratele uvedenou v Objednávce e-mail s akceptací Objednávky.

Podáním Objednávky Kupující a/nebo Odběratel akceptuje tyto VOP Prodávajícího/Zhotovitele a dále Celkovou cenu za objednané Zboží a Dílo včetně souvisejících nákladů.

Jakmile Kupující a/nebo Odběratel obdrží akceptaci Objednávky Prodávajícím je Objednávka závazná až do okamžiku dodání Zboží a/nebo Díla Kupujícímu a/nebo Odběrateli, nestanoví-li některé ustanovení těchto VOP ve zvláštním případě jinak. K uzavření Smlouvy dochází okamžikem bezvýhradného přijetí Objednávky ze strany Prodávajícího/Zhotovitele. Od tohoto momentu vznikají mezi Kupujícím a/nebo Odběratelem a Prodávajícím/Zhotovitelem vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny Smlouvou a těmito VOP, které jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva však nemusí být písemná.

Prodávající/Zhotovitel tímto dle ustanovení § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku předem vylučuje přijetí Objednávky s dodatkem, změnou nebo odchylkou. Jakýkoliv dodatek, změna nebo odchylka od Objednávky se považuje za nový návrh na uzavření Smlouvy, který podléhá písemnému souhlasu Prodávajícího/Zhotovitele.

Prodávající/Zhotovitel si vyhrazuje právo neakceptovat Objednávku Kupujícího a/nebo Odběratele (telefonicky nebo e-mailem) v případě zjevné chyby týkající se Ceny, definice či popisu Zboží a Díla Prodávajícího a to v jakékoliv fázi rozpracovanosti Objednávky. O neakceptaci Objednávky z důvodu zjevné chyby bude Kupující a/nebo Odběratel informován.

Chyba v písemně nebo ústně podané informaci nezavazuje Prodávajícího/Zhotovitele tehdy, je-li běžnému člověku zřejmá vzhledem k obsahu VOP Prodávajícího/Zhotovitele v kontextu s ostatními informacemi podávanými Prodávajícím/Zhotovitelem. Prodávajícího/Zhotovitele nezavazuje ve vztahu k Celkové ceně Zboží, a/nebo Díla, parametru Zboží/Díla a rozsahu odpovědnosti za vady Zboží/Díla, informace podaná zjevně nesprávně zaměstnancem Prodávajícího/Zhotovitele, pokud nesprávnost musela být obvyklému Kupujícímu a/nebo Odběrateli tj. každé svéprávné osobě, která má rozum průměrného člověka i schopnost užívat jej s běžnou péčí a opatrností zřejmá vzhledem k obsahu VOP Prodávajícího/Zhotovitele a v kontextu s ostatními informacemi podávanými Prodávajícím/Zhotovitelem.

V případě, že Kupující a/nebo Odběratel k Objednávce připojí vlastní VOP, je jimi Prodávající/Zhotovitel vázán pouze tehdy, když je písemně Kupujícímu a/nebo Odběrateli předem odsouhlasí. V takovém případě má Objednávka a tyto VOP přednost před VOP Prodávajícího/Zhotovitele, není-li Smluvními stranami sjednáno jinak. Ustanovení § 1751 odst. 2 se vylučuje.

III.
Dodací lhůta

Dodací lhůta uvedená v Objednávce má pouze rámcově informativní charakter a není fixním termínem dodávky. Kupující a/nebo Odběratel není oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že se Prodávající/Zhotovitel ocitne v prodlení s dodáním Zboží a/nebo Díla.

V případě, že objednané Zboží a/nebo Dílo není možno dodat v uvedeném termínu, bude Prodávající/Zhotovitel Kupujícího a/nebo Odběratele o tomto neprodleně informovat spolu s informací o náhradním termínu dodání. Pokud takové Zboží není možné dodat ani v náhradním termínu, neboť Zboží již není k dispozici může Kupující i Prodávající od Smlouvy odstoupit. V případě odstoupení od Smlouvy si Smluvní strany vrátí vše, co si před odstoupením od Smlouvy vzájemně plnily.

IV.
Podmínky dodání zboží

O připravenosti Dodávky k převzetí vyrozumí Prodávající/Zhotovitel Kupujícího a/nebo Odběratele jakýmkoliv vhodným způsobem, zejména e-mailem či telefonem v průběhu sjednané dodací lhůty. Jestliže není v Objednávce uvedeno jinak, je Prodávající/Zhotovitel povinen dodat Kupujícímu Zboží a/nebo Odběrateli Dílo do místa plnění. Místem plnění se rozumí sídlo Kupujícího a/nebo Odběratele – není-li v Objednávce uvedeno jinak. Termín plnění je ve smyslu § 1962 odst. 2 Občanského zákoníku sjednán ve prospěch Prodávajícího/Zhotovitele, který je oprávněn dodat Zboží a/nebo Dílo až 14 dnů před termínem plnění, je však povinen Kupujícího a/nebo Odběratele o termínu dodávky předem informovat.

Pro případ, že Kupující a/nebo Odběratel nesplní svůj závazek převzít Dodávku řádně a včas nebo nevytvoří potřenou součinnost, je Prodávající/Zhotovitel oprávněn:

 • uskladnit Zboží/Dílo u sebe nebo u třetí osoby na účet Kupujícího či Odběratele
 • odstoupit od všech nebo jen některých Smluv již uzavřených mezi Prodávajícím a Kupujícím a/nebo Odběratelem a Zhotovitelem

Kupující a/nebo Odběratel je pro tento případ povinen nahradit Prodávajícímu/Zhotoviteli veškeré náklady a případnou škodu, které mu vzniknou v důsledku nesplnění povinností Kupujícím či Odběratelem Zboží/Dílo řádně a včas převzít nebo v důsledku neposkytnutí součinnosti.

Jestliže Prodávající/Zhotovitel bude povinen na základě Smlouvy sjednané se zvláštními podmínkami splnit svůj závazek dodat Kupujícímu Zboží a/nebo Odběrateli Dílo dříve, nežli bude v celém rozsahu uhrazena jeho Celková cena, je Prodávající/Zhotovitel oprávněn odepřít dodat Kupujícímu Zboží a/nebo Odběrateli Dílo, jestliže se po uzavřené Smlouvě stane zřejmým, že Kupující či Odběratel není schopen splnit svůj závazek uhradit Celkovou cenu. Pro tento případ je Prodávající oprávněn požadovat, aby Kupující a/nebo Odběratel poskytl Prodávajícímu zajištění zaplacení Celkové ceny. V případě, že Prodávající/Zhotovitel shledá toto zajištění nedostatečným, je oprávněn od Smlouvy odstoupit.

V.
Nebezpečí škody na zboží

Nebezpečí škody na Zboží/Dílu, přechází na Kupujícího a/nebo Odběratele v době, kdy převezme Zboží/Dílo nebo jestliže tak neučiní včas, v době, kdy mu Prodávající/Zhotovitel umožní nakládat se Zbožím či Dílem.

Škoda na Zboží či na Dílu, jež vznikla po přechodu jeho nebezpečí na Kupujícího a/nebo Odběratele nemá vliv na jeho povinnost zaplatit Prodávajícímu/Zhotoviteli Celkovou cenu.

VI.
Cena a platební podmínky

V Ceně nejsou zahrnuty náklady na přepravu Zboží/Díla a vedlejší služby Prodávajícího/Zhotovitele jako např. clo nebo jiné poplatky související s dodávkou Zboží či Díla.

Veškeré platby mezi Prodávajícím a Kupujícím se realizují v českých korunách nebo v eurech, pokud není sjednáno jinak. Platební styk probíhá bezhotovostně na bankovní účet Prodávajícího, hotově formou dobírky či v hotovosti při předání Zboží/Díla v sídle Prodávajícího/Zhotovitele. Jiné platební instrumenty jako akreditivy, směnky nebo šeky, budou Prodávajícím akceptovány pouze po předchozím písemném potvrzení ze strany Prodávajícího.

Jakékoliv údaje o cenách, které jsou uvedeny v cenících nebo nabídkových katalozích Prodávajícího/Zhotovitele nebo výrobce Zboží/Díla mají pouze informativní charakter a Prodávající/Zhotovitel je oprávněn kdykoliv tyto údaje měnit.

V případě, že dojde v období mezi uzavřením Smlouvy a termínem Dodávky ke změně provozních, materiálových či mzdových nákladů spojených s dodáním Zboží či Díla nebo se změní daňové nebo celní zatížení Dodávky v důsledku změn právních předpisů, je Prodávající/Zhotovitel oprávněn příslušně upravit Cenu smluvenou s Kupujícím a/nebo Odběratelem.

Neuhrazení účetních dokladů ve lhůtách splatnosti a fakturované výši je podstatným porušením Smlouvy. Kupující/Odběratel potvrzením Objednávky Zboží/Díla výslovně prohlašuje, že má zajištěno financování celého Díla/Zboží dle Smlouvy. V případě, že se kdykoliv v průběhu realizace díla ukáže toto prohlášení Odběratele/Kupujícího mylným či nepravdivým, je na tomto základě Zhotovitel oprávněn nezahájit, přerušit či nedokončit realizované Dílo a Prodávající oprávněn nedodat objednané Zboží a Kupující/Odběratel je povinen do 10 kalendářních dnů od výzvy Zhotovitele/Prodávajícího předložit Prodávajícímu/Zhotoviteli adekvátní zajištění pohledávek Zhotovitele/Prodávajícího za Kupujícím/Odběratelem (např. prohlášením ručitele, směnkou, zřízením zástavního práva k majetku Kupujícího/Odběratele, převodem vlastnického práva k věcem Odběratele/Kupujícího, postoupením pohledávek Odběratele/Kupujícího).

Jestliže se Kupující a/nebo Odběratel ocitne v prodlení se zaplacením Celkové ceny nebo její zálohy, je povinen zaplatit Prodávajícímu/Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,02% denně z dlužné částky za každý započatý den prodlení až do zaplacení. Pokud bylo smluveno placení Celkové ceny ve splátkách, stává se Celková cena v případě prodlení Kupujícího a/nebo Odběratele celá splatnou. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů ode dne doručení jejího písemného vyúčtování Kupujícímu/Odběrateli.

Trvá-li prodlení Kupujícího a/nebo Odběratele se zaplacením jakékoliv částky déle jak 5 týdnů, je Prodávající/Zhotovitel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

V případě, že Prodávající/Zhotovitel využije práva odstoupit od Smlouvy pro případ prodlení Kupujícího a/nebo Odběratele s placením jakékoliv peněžité částky, je oprávněn si ponechat dílčí platby, které Kupující či Odběratel uhradil dříve jako smluvní pokutu za porušení závazku Kupujícího či Odběratele řádně a včas zaplatit. Výše smluvní pokuty nesmí však přesáhnout 15% Celkové ceny. Škodu, která případně Zhotoviteli/Prodávajícímu v této souvislosti vznikne, je Kupující/Odběratel povinen nahradit Zhotoviteli samostatně v plné výši.

VII.
Nabytí vlastnického práva

Vlastnické právo ke Zboží a/nebo k Dílu přechází na Kupujícího a/nebo Odběratele ze strany Prodávajícího/Zhotovitele teprve okamžikem, kdy Kupující a/nebo Odběratel bezezbytku uhradí Celkovou cenu.

Zaplacením Celkové ceny se rozumí připsání předmětné částky ve prospěch bankovního účtu Prodávajícího/Zhotovitele nebo složením platby v hotovosti Prodávajícímu/Zhotoviteli v jeho sídle.

Výhrada vlastnictví nemá však vliv na přechod nebezpečí škody na Zboží/Dílo.

VIII.
Odstoupení od smlouvy

Prodávající/Zhotovitel a Kupující a/nebo Odběratel mohou od Smlouvy odstoupit pouze v případě, že tak stanoví občanský zákoník, VOP nebo Smlouva sama.

Prodávající/Zhotovitel může od Smlouvy odstoupit, pokud po uzavření Smlouvy není možné plnění z jeho strany a dále pak pokud ze strany Prodávajícího/Zhotovitele či výrobce Zboží nebo subdodavatele nastane některý z případů vyšší moci, opožděné splnění smluvních závazků ze strany subdodavatelů nebo dopravců. Prodávající/Zhotovitel je také oprávněn od Smlouvy odstoupit pro případ, že se Prodávající/Zhotovitel ocitne v úpadku, bude předlužen nebo na jeho majetek bude soudem prohlášen konkurz.

IX. Práva z vadného plnění

Prodávající odevzdá Kupujícímu Zboží ve sjednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní Prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze Smlouvy; jinak pro účel obvyklý.

Prodávající/Zhotovitel zabalí Zboží/Dílo způsobem obvyklým pro příslušné Zboží/Dílo a způsobem potřebným pro uchování Zboží/Díla pokud není obal určen v Objednávce nebo v technických podmínkách Dodávky, které jsou zpravidla přílohou Objednávky.

Není-li ujednáno, jak má být Zboží/Dílo zabaleno, zabalí Prodávající/Zhotovitel Zboží/Dílo podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování Zboží/Díla a jejich ochranu. Stejným způsobem opatří Prodávající/Zhotovitel Zboží/Dílo pro přepravu.

Práva z vady Zboží/Díla se uplatňují u Prodávajícího/Zhotovitele. Odběratel je povinen vady reklamovat písemně, bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil, ne však později než posledního dne sjednané záruční doby, pokud je mezi Smluvními stranami výslovně záruční doba sjednána.V reklamaci je povinen uvést podrobný popis vady a svůj nárok z odpovědnosti prodávajícího/Zhotovitele za vady.

Uplatní-li Kupující a/nebo Odběratel právo z vadného plnění, potvrdí mu Prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání. Smluvní strany se dohodly, že právo z odpovědnosti za vady spočívá výlučně v právu Kupujícího /Odběratele na provedení bezplatné opravy Zboží/Díla či přiměřenou slevu z Celkové ceny Zboží/Díla.

Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení Zboží/Díla Prodávajícímu/Zhotoviteli nebo do místa určeného k opravě. Zboží/Dílo by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

Prodávající/Zhotovitel se zavazuje o vyřízení reklamace Kupujícího/Zhotovitele informovat podle jeho požadavku e-mailovou zprávou. U oprávněné reklamace náleží Kupujícímu/Zhotoviteli náhrada účelně vynaložených nákladů.

Zhotovitel odpovídá Odběrateli za vady díla po dobu záruční doby. Záruční doba počíná běžet dnem předání Díla a je sjednána se zákazníkem v každém jednotlivém případě individuálně dle Díla. Záruka se nevztahuje zejména na zjevné vady zjistitelné při jeho převzetí, vady způsobené nevhodným užíváním Díla a vady vzniklé nedodržením pokynů uvedených v návodu k obsluze, v technickém manuálu, údržbě a vnějšími vlivy.

Nebezpečí škody na zhotovovaném Díle nese Zhotovitel, a to až do doby řádného dokončení i dílčí části díla a předání jeho předmětu Odběrateli. Odběratel je povinen s předmětem Dodávky zacházet tak, aby nedošlo k jeho poškození. O odevzdání a převzetí díla bude vyhotoven předávací protokol, který zhodnotí kvalitu a úplnost Díla, případné vady a nedostatky, nedodělky, včetně způsobu a termínu odstranění. Drobné vady a nedodělky nebránící užívání a funkčnosti Díla nejsou důvodem k odmítnutí převzetí Díla. Odběratel je povinen se zúčastnit předání Díla nebo pověřit zástupce, který tento úkon provede jeho jménem. V případě, že se Odběratel ani jeho zástupce nedostaví k předání Díla, je Zhotovitel oprávněn provést jednostranný zápis o předání Díla a Dílo bude tímto považováno za řádně předané. Také dnem jednostranného zápisu o předání Díla vzniká Zhotoviteli právo fakturace Celkové ceny za Dílo případně zbývající části za Celkové ceny Díla.

X.
Ochrana osobních údajů

Kupující/Odběratel souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly Prodávajícím/Zhotovitelem zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., za účelem plnění předmětu Smlouvy. Kupující/Odběratel má právo být informován jaké údaje o něm Prodávající/Zhotovitel eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováním.

Prodávající/Zhotovitel se zavazuje osobní údaje Kupujícího/Odběratele neposkytnout jiným třetím subjektům než smluvnímu dopravci za účelem dodání zboží a svým dodavatelům.

Prodávající/Zhotovitel je oprávněn zasílat Kupujícímu/Odběrateli vlastní obchodní sdělení, a to jen do doby, než Kupující/Odběratel Prodávajícímu/Zhotoviteli sdělí, že zasílání chce ukončit.

Toto sdělení Kupující/Odběratel může učinit na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním Smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

XI.
Spory

Všechny spory vzniklé ze Smlouvy a v souvislosti s ní, mezi Prodávajícím/Zhotovitelem a Kupujícím/Odběratelem budou řešeny obecnými soudy. Prodávající/Zhotovitel se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s Kupujícím/Odběratelem, pokud je Kupující/Odběratel neodmítne. Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle Občanského zákoníku, dokud jedna ze stran výslovně neodmítne v jednání pokračovat.

Smluvní strany se dohodly, že Smlouva bude vykládána v souladu a vyvolá právní následky pouze dle ujednání ve Smlouvě výslovně vyjádřených a dle Občanského zákoníku s vyloučením následků plynoucích ze zvyklostí a zavedené praxe Smluvních stran.

Smluvní strany se dále dohodly, že dle § 558 odst. 2 Občanského zákoníku se k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně anebo v daném odvětví nepřihlíží.

XII.
Ochrana důvěrných informací

Veškeré informace, které si Smluvní strany při jednání o Smlouvě a v souvislosti s ní poskytly, jsou důvěrné a žádná ze Smluvních stran, které byly tyto informace poskytnuty, je nesmí prozradit třetí osobě s výjimkou dodavatelů Prodávajícího/Zhotovitele a ani je použít v rozporu s jejich účelem pro své potřeby. Dále Smluvní strany budou považovat za důvěrné a uchovají v tajnosti veškeré informace týkající se Zboží/Díla, které nejsou veřejně přístupné či známé. V této souvislosti se Smluvní strany zavazují zavázat k utajení důvěrných informací veškeré své zaměstnance nebo osoby, které pověří dílčími úkoly v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy.

Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na informace, které:

 • mohou být zveřejněny bez porušení Kupní smlouvy
 • byly písemným souhlasem obou Smluvních stran zproštěny těchto omezení
 • jsou známé nebo byly zveřejněny jinak, než následkem porušení povinnosti jedné ze Smluvních stran
 • příjemce je zná dříve, než je sdělí Smluvní strana
 • jsou vyžádány soudem, státním zastupitelstvím nebo příslušným správním orgánem na základě zákona, popřípadě uveřejnění je stanoveno zákonem
 • Smluvní strana sdělí osobě vázané zákonnou povinností mlčenlivosti (např. advokátovi) za účelem uplatňování svých práv.

Pro případ porušení povinnosti dle čl. XII VOP je dotčená smluvní strana oprávněna požadovat od druhé smluvní strany vydání prospěchu z obchodu, při kterém tuto povinnost porušila anebo převedení tomu odpovídajících práv bezplatně na oprávněnou smluvní stranu. Tím není dotčeno právo na náhradu způsobené újmy. Pro tento případ Smluvní strany sjednávají povinnost odčinit rovněž i nemajetkovou újmu.

Dle dohody Smluvních stran není Odběratel/Kupující oprávněn postoupit, zastavit či jednostranně započíst jakékoliv své pohledávky za Zhotovitelem/Prodávajícím bez předchozího písemného souhlasu Zhotovitele.